شيعه در دادگاه وجدان و عقل

شرح

این کتاب سخنی ست با هر شیعه اثنی عشری، بايد دانست هیچ انسان عاقلی نیست که حتی در مسائل پیش پا افتاده دنیوی تضاد و تناقض را بپذیرد چه رسد به این که در اصول مذهبی و اعتقادی‌اش به تناقض‌گویی و بلکه فراتر از آن متهم شود. مولف در اين كتاب سعى می‌كند با آسان‌ترين روش عقاید شیعه را نقد کند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: