ترجمه تابش قرآن

شرح

کتاب حاضر در واقع ترجمه معانی قرآن کریم بر گرفته از تفسیر تابشی از قرآن علامه برقعی است که آنرا ترجمه تابش قرآن نام نهاده است.

Download
نظر شما برای ما مهم است