شرح

کتاب حاضر در واقع ترجمه معانی قرآن کریم بر گرفته از تفسیر تابشی از قرآن علامه برقعی است که آنرا ترجمه تابش قرآن نام نهاده است.

نظر شما برای ما مهم است