فقه مصورعبادات www.al-feqh.com/fa

فقه مصورعبادات www.al-feqh.com/fa

شرح

پروژه علم برای آسان سازى آموزش احكام اسلام برای تعدادی از زبان های مختلف دنياست. به هدف گسترش اسلام صحیح میان مسلمانان. برای جامه عمل پوشیدن به این هدف، این پروژه در نظر دارد كتاب مصوری را براي آموزش احكام اسلام تألیف کند که این کتاب شامل پنج بخش (پاکی ، نماز ، روزه ، زکات وحج) می شود. جهت درک ساده تر مطالب برای خواننده، محتوای این کتاب همراه با شواهد و مدارک و تصاویر می باشد. همچنین این پروژه شامل ویدیوهای توضیحی برای پنچ بخش مذکور ونیز سایت های اینترنتی برای هر زبان از زبان های پروژه بعلاوه ی رسانه های نو وسی دی که شامل موارد مذکور می شود.

شرح مفصل

نظر شما برای ما مهم است