ذکرهای صبحگاه

شرح

اذکاری که هنگام صبح، روزانه خوانده می شود و باعث حفاظت انسان در طول روز از بدی ها می شود.

نظر شما برای ما مهم است