ذکرهای صبحگاه

شرح

اذکاری که هنگام صبح، روزانه خوانده می شود و باعث حفاظت انسان در طول روز از بدی ها می شود.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه