دین و امامت

دین و امامت

شرح

آیا امامت جزو دین و تابع آن است یا فوق آن؟

نظر شما برای ما مهم است