قرآن خطاب به چه کسی است؟

شرح

قرآن قابل فهم است و برای عموم مسلمانان قابل فهم است، قرآن کریم به زبان ساده و واضح نازل شده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه