Ɓure hoorugol jeego’o juldaandu

pecce gande:

tajre rabbere

Ndee yewtere ɗoo hino yiiloo e yewtugol ɓure hoorugol balɗe jeego’o "6" e nder lewru juldaandu, hi nde rerɗina kadi duumagol e dewal Allah ɓaawo suumayee on.

jiiki ma no himmi amen