• pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  yewtere pular: sabuuji duudugol rewbeben ka yiite. ko atetee landetoyeede gnande dargal ko fii toogneden e hakkeejidin. gurdandan ko haa seeda. mayde no jogii deddere.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Taibou ba

  gila alquraana on jippi haajooni hide woni hinode wonirnoonon, de duytaaki, de beydaaki, de mettitaali yimbeben. Ko Alla woni ko jippini alquraanaareden ko kanko reenatade. Gandeden fow noka alquraana.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  Iwdi makko. Ko woni Haafiz. Lasli makko. Jibinande makko. Wumugol imam bukhaari e artugol gite makko. Fuddagol makko dabbugol gandal. Karamokoobe makko. yeru hadiis ko o hunjji. Imam bukhaari no jogi buri deftere wootere. sabu wallifagol makko deftere makko wieteede sahiihul bukhaari.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  no jeyaa e wondaydhi e gagnanaadi: bonugol jikke e yimbhebhen, jokkitagol wirtaareeji yimbhe, saakutugol pergutte. No jeyaa e sabuuji gagnanaadi: gaygu e konnaagu, faale teddugal, mawnintinaare, haawagol hooremun, kulol reedu. jeego naatoyaye yiite ado gnaaweede.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  islaamuon no landii en labbhingol berdeden e gnabbeeli gnolnaydhide. no jeyaa e gnabbeeli berdeden: gaygu, konnaagu.islaamu on no faadanii en yo en wonu mofte laabhudhe, mofte hentiidhe hentodirdhe. ko gagnaneedidin woni neene nawnaajedhen, ko gun woni ko warata bherdedhen.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  Alla no manti yimbhe bhe himme toowudho. toowugol himme woni malal mangal. Alla rerdhinii yimbhebhen adodirgo e wadhugol moyyere.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Ahmad Oury Diallo

  sarti arano on ko niisugol. sarti dimmo on ko fodu Allah wondema o artata e on bakkaatu. sarti tammo on ko iwugol(tertagol) e on bakkaatu. sarti nayabo on ko jonnutugol yimbeben hakkeeji mabbe din

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  yewtere e haala pular: Nooneeji fitna. Fitna gurdan e mayde. Fitna gorko ka sonnaajo makko on e biddo makko on e jawdi makko din. Fitna seedugol julbeben. Fitna gaburu. Fitna laamu e jaahu.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  gnaawore’ lootagol nasi windiraaki alquraana. gnaawoore’ atchutudo( tertiido) julde. ko balde jelu tertiido julde mungnantee. gnaawoore’ fijugol sonnaabeben ka peeraaji.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  gnaawore’ maskugol sokeetiijidin: sartiiji maskugol sokeetiijidin. gnaawoore’ darnangol julde wonande sonnaabeben. gnaawoore’ duanagol maydo mo andaaka alhaalimun. nokkeeli ka juude townetee ka julde.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  gnaawore’ wiugol acciti sonnaajo mun on samakala. gnaawoore’ yiugol awra janano. gnaawore’ mooritagol. gnaawoore’ fenaade. gnaawooje’ julde baawobaawoojo leetudo.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  Maadeeji kellefuyee ka rewbeben. Maadeejii kellefuyee ka worbeben. Maadeeji kellefuyee kafaadi. gnaawoore’ jangugol faatiha wonande’ baawobaawoojo. gnaawoore’hawtutugol jawdimun e mo jawdimun harmi.yiiyan hadaydan debbo dewal.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  Gnaawoore’ dared fajriden didi. Waqtu witri on. Gnaawore uytugol juldeden wonande seteejo. Gnaawoore jullodirgol worbe e rewbe. Gnaawore maskugol sokeeti.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  Gnaawoore Jikirgol jikiriwol. Hara al imamulbukhari no jogino biddo.gnaawooje gunuutu. Darde sunnaaje rawaatuujeden.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  gnaawore gollodire hakkude julbhebhen e heeferbhebhen. gnaawore gnentingol sallijo on. gnaawoore juulugol kagnuntun e saffewol.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  gnaawoore bakidirgol Alla e nelaadho ka. gnaawoore hawtutugol julde fana e alansara sabu golle’. gnaawoore mo sikkitike fii diinakan

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  mobee no mari ki gaynata. aljanna on koko mettata wonkikin o huubhiraa. yiitegen ko howiraa koko welata wonki. gnaawoore fonnugol hakkude sonnaabhebhen.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  sonnaajo si yii(o hoydi) gorko no yottoo e makko, kono o yiaali diyan, ko hondun o huuwata? gnaawoore nawnudo mo waawataa hoorugol? Ittugol zakka jawdi wonudi ka banki.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  yewtere e haala pular: yoga e laawi dadirdi fitna: 1- kulol Allah. 2- toragol Allah( wadugol duaa). 3- mugnal.

 • pulla
  video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Taibou ba

  kala wonki meedaye mayde. Allahu no gettita wonkijidin saaga de di naani. wonki nennaantaake si lajal makki ari. aduna wonaali si wona dakkame hodoowo.

hello : 6 - immaade : 1
jiiki ma no himmi amen