• video-shot

  YOUTUBE

  Islaam on ko e toni karamokoobeben tabitube e laawol feewugolgon yettetee. Juldo on ma jokka laawol hakkudewongol. Laawol feewugolgol ko laawol wonugol hakkude rabbindinagongol e fantingongol. Alyahuuda e annasaaraa jokkali laawol feewugolgon. Gandal islam jettetaake ka internet.

 • video-shot

  MP3

  Yimbeben chudanaama gurdan aduna. Gurdan aduna wonaali siwonaa chudaari bewinaydi. Jawdidin ko jarabuyee. Ko woni jawdi. Juldo yeddudo on no buri juldo foofudo. Ko hondun agnaa e jawdi.

 • video-shot

  YOUTUBE

  ko buri e mawnude e neemaaji Alla dhin ko neema islaam. no waddhi neddhanke yettugol Alla.o muggno si nawnaare hebhiimo, o jarna Alla si nawnaareden iwii. ko woni nawnaare. nooneeji nawnaare. sahaabaabhebhen no contaynoo jarrabuyeejidhin neema.

 • video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Ahmad Oury Diallo

  yewtere e haala pular: kowoni tuubuubuye: ko andugol no wadude bakkaatu. fibugol ka berde wondema o yiltotaako e on bakkaatu. niisugol ko hondun o wadanno on bakkaatu. o etoo o moyyintina gollemakko den.

 • video-shot

  kowoni fitna pulla

  YOUTUBE

  yewtere e haala pular: kowoni fitna. kowoni fitna ka haala aarabu. kowoni lasli fitna ko jarrabuyee( albalaau). neddo ka aduna imma himo e jam maa himo e fitna.

 • video-shot

  YOUTUBE

  gagnanaadi no mari andinandhe didhi ka haala aarabu: arano on ko yelagol yo Alla jamu moyyere dhe o wadhani nedhanke. dhinmo on: ko yelagol sifa moyyere de kaari jogiidhen. gagnanaadi ko cancer naatoowo hakkude jamaa on. konnaagu fenbaye diina

 • video-shot

  YOUTUBE

  djawdi ko huude teddude huntayde haadju.kono djawdidin kadi ko djanfotoodi. djawdi no nodda e faggitagol ko wdhata haa Alla seytina.djawdi ko pecche tati: dagiidi, harmodi, djilludi.

 • video-shot

  YOUTUBE

  hay huude alaa ko bonni hakkude julbhebhen siwonaa gagnanaadi e agnanbhe. ko gagnanaadidin woni junuubu arano mo Alla yeddiraa ka leydi. ko gagnanaadi woni junuubu arano mo Alla yeddiraa ka kammu. ko dii gagnanaadi woni sabu julbhebhen no hucchodiri.

 • video-shot

  fii juldeden pulla

  YOUTUBE

  yewtere fii juldeden: baraaji juuludo geeje julde jamaa ka juulirde. juldeden ko farlaadun happaadun. ko adoteden landeede gnande dargal ko fii juldeden. ko juldeden woni tugalal diinakan. juldeden ka ka kammu de farlaa julde tchiappande jowi. ko buraa yideede e golleden ka Allah.

 • video-shot

  YOUTUBE

  sikke heewude ko bakkaatu addata. wota on widodir. wota on gnoidir.lasli on e juldo ka hoolaare. goddo gondinta haa o yidana musiddo makko on ko o yidani hooremakko. wowlugol googa ko sabu naatugol aljanna. wowlugol fenaade ko sabu naatugol yiite.yonii neddo fenaade wowlugol kala ko o nani.

 • video-shot

  YOUTUBE

  djuulugol e nelaado sallallahu alayhi wa sallam ko sabu iwugol satteede e himme. djuulugol e nelaado sallallahu alayhi wa sallam ko sabu yaafagol bakkaatu.mo duumike e djuulugol e nelaado Alla yonaymo.

 • video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Ahmad Oury Diallo

  yewtere e haala pular: bure tuubuubuye. tuubuubuye ko sabu malal e dadal e gagnal. malaaikaabeben no toranoo tuububeben yo Allah yaafobe. Allah no yaafano tuubudoon bakkaatu makko on fop o wattadi fow majji moyyere. Allah no yidi tuubaybeben.

 • video-shot

  YOUTUBE

  dewal djuulugol e nelaado ko dewal gal yimbe leydi e bee ka kammuli kafi. ko buri moyyugol e gnalaadeden fow ko djuma. ko e djuma golledji djamaaon weebitantee nelaado sallallahu wa sallam. kala djuuludo e nellado laawol Alla djuulaye e makko laawi sappo.

 • video-shot

  YOUTUBE

  no djeyaa e battane djawdi harmudi: duaa makko djaabotaako, Alla djabataa hadjju makko, sadaka makko djaabotaako, djan wonata ka galle, Alla djabantaamo gollemakko moyye, Alla seytinanay ontigi.hakke djawdidin ko: ittugol zakka, moyyagol e kawtalgan.

 • video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Taibou ba

  kulolgol ko bhaawo peewalgal arata. Quraana on ko peewal wonande yimbhebhen fow. Ko peewalgal woni diinakan.

 • video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Taibou ba

  Alla ko fawirien korkakan ka sabu yo kulol alla hebho, wona sabu bhittinangol en. Kulol alla ko huude bhurude hittidee ka gurdan djuldho on. Ko sabu kulol alla gol nelaabhebhen nuliraa. Alla ko faalanaa en ko hoyeede.

 • video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Taibou ba

  Yiitegen ko djeyaage e gootel e mawnudhidhin. Gollirgol ribaa ko habhugol Alla e nelaadhomakko. Djawledhen e bhibbhebhen ko fitna. Yiitegen ko waadjitorge wonande yimbhebhen.

 • video-shot

  YOUTUBE

  ko maamasoro nulaadho asitii zamzam. koydhol abdul muttalibi fii djasitagol zamzam. fillayee dadhugol baaben nelaadho hirseedhe. fillayee yimbhe mawbi.

 • video-shot

  YOUTUBE

  iwdi nelaadho muhammad. saayi ka nelladho muhammad djibinaa. sonnaabhe muyninbhe nelaadho sallallahou alayhi wa sallam. ghissa bahiiraa.

 • video-shot

  YOUTUBE

  tuma de nelaadho hebhi duubhi chiappandhe nayi Alla nulibhe. gila gnande wahyu djippinaa e nelaadho fowtere wadhaali. ko hondhun fuddhorani nelaadho wahyu?

jiiki ma no himmi amen