pecce gande

 • video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  gnaawore’ lootagol nasi windiraaki alquraana. gnaawoore’ atchutudo( tertiido) julde. ko balde jelu tertiido julde mungnantee. gnaawoore’ fijugol sonnaabeben ka peeraaji.

 • video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  gnaawore’ maskugol sokeetiijidin: sartiiji maskugol sokeetiijidin. gnaawoore’ darnangol julde wonande sonnaabeben. gnaawoore’ duanagol maydo mo andaaka alhaalimun. nokkeeli ka juude townetee ka julde.

 • video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  gnaawore’ wiugol acciti sonnaajo mun on samakala. gnaawoore’ yiugol awra janano. gnaawore’ mooritagol. gnaawoore’ fenaade. gnaawooje’ julde baawobaawoojo leetudo.

 • video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  Maadeeji kellefuyee ka rewbeben. Maadeejii kellefuyee ka worbeben. Maadeeji kellefuyee kafaadi. gnaawoore’ jangugol faatiha wonande’ baawobaawoojo. gnaawoore’hawtutugol jawdimun e mo jawdimun harmi.yiiyan hadaydan debbo dewal.

 • video-shot

  YOUTUBE

  Gnaawoore’ dared fajriden didi. Waqtu witri on. Gnaawore uytugol juldeden wonande seteejo. Gnaawoore jullodirgol worbe e rewbe. Gnaawore maskugol sokeeti.

 • video-shot

  YOUTUBE

  Gnaawoore Jikirgol jikiriwol. Hara al imamulbukhari no jogino biddo.gnaawooje gunuutu. Darde sunnaaje rawaatuujeden.

 • video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  gnaawore gollodire hakkude julbhebhen e heeferbhebhen. gnaawore gnentingol sallijo on. gnaawoore juulugol kagnuntun e saffewol.

 • video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  gnaawoore bakidirgol Alla e nelaadho ka. gnaawoore hawtutugol julde fana e alansara sabu golle’. gnaawoore mo sikkitike fii diinakan

 • video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  mobee no mari ki gaynata. aljanna on koko mettata wonkikin o huubhiraa. yiitegen ko howiraa koko welata wonki. gnaawoore fonnugol hakkude sonnaabhebhen.

 • video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  sonnaajo si yii(o hoydi) gorko no yottoo e makko, kono o yiaali diyan, ko hondun o huuwata? gnaawoore nawnudo mo waawataa hoorugol? Ittugol zakka jawdi wonudi ka banki.

 • video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  ko woni soceeti for ever. gnaawoore golludugol e soceeti for ever. gnaawoore hudhugol mo hudhii sahaabaabhebhen.gnaawoore dewgal happanaagal ladjal

 • video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  gnaawoore djawdi jamal. hara ko googa wondema annabi daawuuda waruno goddho? hara no dagi ka debbo faldjita gorko ka djulde? ko hondhun maydho duorantee.

 • video-shot

  YOUTUBE

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  gnaawoore yimbhe bhe yidha gnaawirgol deftere Alladhen. gnaawoodje hawtutugol djuldhe. gnaawoore nantingol salliidjo on hito imaamuon....

 • MP3

  jeewtoowa : Mohamed Wory Barry

  1- gnaawore teddingol sonnaabhebhen.gnaawore djuulugol djuma laawi dhidhi e djaamiiwu gooto. gnaawoore loteri. gnaawoore foto. ko honde daganto sonnaadjo tortagol hooremakko 2- gnaawoore hoorirgol farilla e naafiilo anniyee gooto. kala gnamaadhe poodhande gnawludho on intere ko ribaa. hara djeeno no bonna dewgal? ko honbo handi e almagol? 3- gnaawoore yennaydho esiraabhe makko. gnaawoore djangugol alquraana ka sudjuud. gnaawoore bonnugol reedu. yarli no dagi ufinagol sonnaadjo?

jiiki ma no himmi amen