lande e djaabayeedji

lande e djaabayeedji

tajre rabbere

ko woni soceeti for ever. gnaawoore golludugol e soceeti for ever. gnaawoore hudhugol mo hudhii sahaabaabhebhen.gnaawoore dewgal happanaagal ladjal

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

pecce gande: