lande e djaabayeedji 2

lande e djaabayeedji 2

pecce gande:

tajre rabbere

gnaawoore djawdi jamal. hara ko googa wondema annabi daawuuda waruno goddho? hara no dagi ka debbo faldjita gorko ka djulde? ko hondhun maydho duorantee.

jiiki ma no himmi amen