Ko Honno Hebilortee Fii HAJJU

tajre rabbere

Ndee yewtere hino yewta yoga e neediiji ɗi hajjuyankeejo duwaa waɗude ado O seenaade Hajju; e jantagol neediiji Juuragol e Nokkeeli sar’inaaɗi juuragol...

pecce gande:

jiiki ma no himmi amen