Hisugol Ɓerɗe Ɗen

tajre rabbere

Ndee yewtere hino yewta fii hisugol ɓernde e dendanaangal e nawnaaje sabinbinooje tikkere Allah, e jantagol yoga e piiji wallooji fii hisugol ɓerɗe .

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello