tajre rabbere

yurmeedhe Alla dhen no yaadji, Alla no marani gondhinbhebhen yurmeedeedji tchappandhe djeenaye e djeenaye, Allahu hino yidhi yurmeteebhebhen, yurmeedhe no wona sabu naatugol aldjanna

jiiki ma no himmi amen