Hakkeeji kawtal ka Islaam

tajre rabbere

Ko homɓe woni kawtal ɓe maa..., Yoga eko ari fii moƴƴagol e kawtal ka deftere ALLAH eka Sunnah Nulaaɗo, Hakkeji kawtital, kambaaji aruɗi fii lorrowo kawtal mun, Ɓure moƴƴagol e kawtal mun e muƴƴagol lorraaji makko hara ko sabu Allah.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

pecce gande: