tajre rabbere

Ndee yewtere ko: question et reponses fii ko yowondiri e ñaawooje di’eɗen, wano ñaawoore lootagol e ndiyan dembuɗan, e ñaawoore miran mo bareeru metti e mun...

jiiki ma no himmi amen