So kisasaparn o Agama islam siiko kapkhapiya ginawang ka igera miyasugat a tiyoba so datar ka Muslim

المُحاضر :

الناشر:

نبذة مختصرة

Siiko Agama na piyakarata yan a giyangkuto a Kapkhababaya ka igera a miyasogat a kamargnan so datar ka a Muslim

التصانيف العلمية:

رأيك يهمنا