حوكمی كڕین وفرۆشتن له‌ڕێگای تۆڕی ئینته‌رنێته‌وه‌

وه‌سف كردن

ئه‌م فه‌توایه‌ بریتیه‌ له‌وه‌ڵامی پرسیارێك كه‌ به‌رێز شێخ عبد الله ی كوری عبدالرحمن ی الجبرین ڕه‌حمه‌تی خوای لێ بێت وه‌ڵامی داوه‌ته‌وه‌، ده‌قی پرسیاره‌كه‌ش بریتیه‌ له‌ : له‌م ڕۆژگاره‌ی ئێمه‌دا له‌ڕێگای ئینته‌رنێته‌وه‌ به‌چه‌ند شێوه‌یه‌ك كڕین وفرۆشتن ئه‌نجام ده‌درێت، ئایا حوكمی شه‌رعی ئه‌م مه‌سئه‌له‌یه‌ چیه‌ ؟ بۆمان ڕوون بكه‌نه‌وه‌ خوای گه‌وره‌ پاداشتی خێرتان بداته‌وه‌ .

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  حوكمی كڕین وفرۆشتن لهڕێگای تۆڕی ئینتهرنێتهوه

  حكم البیع عن طریق شبكة الإنترنت

  < kurdish -كردي - كوردی >

  عهبدوالله كوڕی عبدالرحمن ی الجبرین

  عبد الله بن عبد الرحمن الجبرین

  —™

  وهرگێرانی: دهستهی بهشی كوردی له ماڵپهری ئیسلام هاوس

  پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

  ترجمة : فريق القسم الكردي بموقع إسلام هاوس

  مراجعة: بشتیوان صابر عزیز

  حوكمی كڕین وفرۆشتن لهڕێگای تۆڕی ئینتهرنێتهوه

  ئهم پرسیاره ئاڕاستهی شێخ عبد الله ی كوڕی عبد الرحمن ی الجبرین كراوه :

  پرسیار : لهم ڕۆژگارهی ئێمهدا لهڕێگای ئینتهرنێتهوه بهچهند شێوهیهك كڕین وفرۆشتن ئهنجام دهدرێت، ئایا حوكمی شهرعی ئهم مهسئهلهیه چیه ؟ بۆمان ڕوون بكهنهوه خوای گهوره پاداشتی خێرتان بداتهوه .

  وهڵام : سوپاس وستایش بۆ خوای گهوره ومیهرهبان وه درود وصهڵات وسهلام بۆ سهر محمدی كوڕی عهبدوڵا و ئال وبهیت و یار ویاوهر و شوێنكهوتوانی ههتا ههتایه .

  له مهرجهكانی كڕین وفرۆشتن ئهوهیه : كه نرخی كاڵا دیاری بێت، لهگهڵ دیاری كردنی كاڵای فرۆشراو، تاوهكو ئهو نادیاری وناڕوونیهی لهسهر پاره و كاڵاكه ههیه نهمێنێت، چونكه نادیاری وناڕوونی هۆكارێكه بۆ دروست بوونی ناكۆكی كه شوێنهواری دیاری ههیه لهسهر دروست بوونی دوژمنایهتی له نێوان موسڵمان ولهیهك دووریی ولهیهك دابڕان وپشت لهیهكتركردن، كه خوای گهوره قهدهغهی كردووه وخهڵكی لێ ئاگاداركردوهتهوه .

  چونكه ناسین ودیاربوونی كاڵا خۆی لهخۆیدا لهسهر بینین یان ڕوونكردنهوهی صیفاتهكانی وهستاوه، بۆیه من وای دهبینم ئهمهش ڕوون نابێتهوه تاوهكو یهكتربینین و قهسهكردن لهگهڵ یهكتری وبینینی كاڵای فرۆشراو وزانینی سوود وقازانج و جۆرهكهشی دیار نهبێت، ئهم كردار وپرۆسهیهش تهنها بهرێگای شاشه یان تهلهفون وهۆكارهكانی پهیوهندی كردنی تر نایهتهدی، چونكه زۆر جار كهمتهرخهمی دهكرێت له ڕوونكردنهوهی جۆری كاڵاكان، یان زیادهڕی دهكرێت له له وهصف و ثهنایدا ههروهك چۆن له زۆربهی ئهو ڕیكلام و بانگهشانهی كه لهڕێگای ڕۆژنامه و گۆڤار و كهناڵهكانهوه ئهنجام دهردێت بهدی دهكرێت، ئهویش كاتێك بهدهردهكهوێت كه كهسی كڕیار ئهو كاڵایه بهكاردههێنێت و بۆی دهردهكهوێت كه بهو شێوهیه دهرنهچوو كه ڕیكلامی بۆ دهكرا.

  بهههر جۆرێك بێت : ئهگهر هاتوو مهرجی بهیان وڕوونكردنهوه بهدی هات، لهگهڵ زانینی بڕی پاره و ناسینی كاڵاكه، بهشێوهیهك ههرچی ناڕوونی ونادیاری ههیه لابرا، ئهو كاته دروسته لهرێگای تهلهفۆن وشاشهكان و ئینتهرنێت وهۆكارهكانی تری پهیوهندی كردن كڕین وفرۆشتن ئهنجام بدرێت، كه بههۆیانهوه لهم بوارهدا سوودی لێ ببینرێت بۆ ئهم مهسئهلهیه، وه مرۆڤ دڵنیا بكاتهوه له دووركهوتنهوه له لایهنی خراپی ونادیاری و فێڵ كردن ودهستخستنی بهرژهوهندی وماڵ پهیداكردن لهڕیگای ناشهرعیهوه، بۆیه ئهگهر یهكێك لهم مهترسیانه ڕوویدا ئهوا دروست نیه لهرێگای ئهو هۆركارانهی كه ئاماژهمان پێدا كڕین وفرۆشتن ئهنجام بدرێت، بۆیه دهبینین چهندان كهسی سهرمایهدار بهم هۆیهوه تووشی زهرهو وزیانێكی زۆر و مایهپووچ بوون بوونهتهوه كه پاشتر ناكۆكی ودهنگه دهنگ لهنێوانیاندا ڕوویداوه، و دواتریش دادهوهر و قازی وحكومهتیشیان بهخۆیانهوه سهرقاڵ كردووه .

  خوای گهورهش زاناتره ..

  سهرچاوه : پهرتووكی فهتواكانی زانایانی بهلهدولحهرام، لاپهڕه 711

  المصدر : كتاب فتاوی علماء البلد الحرام، ص 711.

  پۆڵینه‌ زانستیه‌كان: