زه‌كاتی پشكه‌ بازرگانیه‌كان

وه‌سف كردن

ئه‌م بابه‌ته‌ بریتیه‌ له‌ پرسیارێك كه‌ له‌ لایه‌ن شێخ عبد الله كوڕی عبد الرحمن الجبرین وه‌ڵام دراوه‌ته‌وه‌، ئه‌م ده‌قی پرسیاره‌كه‌یه‌ : " ئه‌گه‌ر كه‌سێك چه‌ند پشكێكی هه‌بێت‌ له‌ كۆمپانیایه‌كی پشكه‌ هاوبه‌شه‌كان، ئه‌و كۆمپانیایه‌ لای خۆیه‌وه‌ زه‌كاتی ئه‌و پشكانه‌ هه‌مووی ده‌رده‌كات، ئایا كه‌سی خاوه‌ن پشك له‌سه‌ری پێویسته‌ جارێكی تر زه‌كاتی پشكه‌كانی خۆی ده‌ربكاته‌وه‌ ؟ خوای گه‌وره‌ پاداشتی خێرتان بداته‌وه‌ ؟

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  زهكاتی پشكه بازرگانیهكان

  زكاة الأسهم التجارية

  < كوردی -كردي - kurdish >

  شێخ عبد الله كوڕی عبد الرحمن الجبرین

  الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  —™

  وهرگێرانی: دهستهی زمانی كوردی له ماڵپهری ئیسلام هاوس

  پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

  ترجمة : فريق اللغة الكردية بموقع دار الإسلام

  مراجعة: بشتیوان صابر عزیز

  زهكاتی پشكه بازرگانیهكان

  ئهم پرسیاره ئاڕاستهی شێخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرین ( ڕهحمهتی خوای لێ بێت ) كراوه:

  پرسیار: ئهگهر كهسێك چهند پشكێكی ههبێت له كۆمپانیایهكی پشكه هاوبهشهكان، ئهو كۆمپانیایه لای خۆیهوه زهكاتی ئهو پشكانه ههمووی دهردهكات، ئایا كهسی خاوهن پشك لهسهری پێویسته جارێكی تر زهكاتی پشكهكانی خۆی دهربكاتهوه ؟ خوای گهوره پاداشتی خێرتان بداتهوه ؟

  وهڵام : سوپاس وستایش بۆ خوای گهوره ومیهرهبان وه درود وصهڵات وسهلام بۆ سهر محمدی كوڕی عهبدوڵا و ئال وبهیت و یار ویاوهر و شوێنكهوتوانی ههتا ههتایه .

  نهخێر پێویست و واجب نیه ئهو كهسه جارێكی تر زهكاتی پشكهكانی خۆی دهربكاتهوه، چونكه ماڵوسامان دوو جار زهكاتی لێ دهرناكرێت، بهڵام ئهگهر هاتوو ئهو كۆمپانیایه تهنها زهكاتی پشكهكانیان دهركردبێت و وازیان هێنا بێت له زهكاتی قازانجی پشكهكان، ئهوا ئهو كهسهی كه خاوهن پشكه ههر كاتێك قازانجهكانی وهرگرت زهكاتی قازانجهكهی دهربكات، جا ئهگهر هاتوو ئهو كۆمپانیایه سهرمایهی كۆمپانیاكهی دابێت به ئهدهوات و مهكائن، یان به عهقارات بۆ بهكرێدان، یان بۆ بهكارهێنان، ئهوا ئهو سهرمایهی كۆمپانیایه زهكاتی لێ دهرناكرێت، بهڵكو تهنها زهكات لهو قازانجهی كه بهدهستی هێناوه دهكهوێت، یان لهو كرێیهی كه وهریان دهگرێت، بهڵام ئهگهر هاتوو سهرمایهی ئهو كۆمپانیاكه ههموو له بازرگانی كردندا بێت، به شێوهیهك بدرێت به كهلو وپهل وئهدوات وپاشان ئهو كهلو پهل وئهدواتانه بفرۆشێتهوه بۆ ئهوهی له جیاوازی نرخهكانیاندا قازانجێكی دهست بكهوێت، ئهوا زهكاتهكهی له ههموو سهرمایهكه دهدرێت، وهك زهكاتی ماڵی بارزگانی.

  خوای گهورهش زاناتره ..