ئايا دروسته‌ نوێژخوێن له‌پاش خوێندنی سوره‌تی فاتحه‌ له‌نوێژی سوننه‌تدا هه‌ریه‌ك سوره‌ت دووباره‌ بخوێنێته‌وه‌ ؟

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن شێخ موحه‌مه‌د صاڵح المنجد، وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌‌ ئه‌مه‌یه: ئایا له‌ نوێژه‌ سوننه‌ته‌كاندا له‌پاش خوێندنی سوره‌تی الفاتحه‌ مرۆڤ ده‌توانێت هه‌ریه‌ك سوره‌ت بخوێنێت، بۆ نمونه‌ ده‌توانێت سوره‌تی (الإخلاص) زیاتر له‌جارێك بخوێنێت، وه‌ك ئه‌وه‌ی زیاتر له‌ صه‌د جار له‌ ڕكاتێكدا بیخوێنێت ؟

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  ئايا دروسته نوێژخوێن لهپاش خوێندنی سورهتی فاتحه لهنوێژی سوننهتدا ههریهك سورهت دووباره بخوێنێتهوه ؟

  ] kurdish – كوردی – كردي [

  شێخ موحهمهد صاڵح المنجد

  وهرگێڕانی: دهستهی بهشی زمانی كوردی له ماڵپهڕی ئیسلام هاوس

  پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

  2013 - 1435

  هل يجوز تكرار نفس السورة التي يقرؤها بعد الفاتحة في صلاة النافلة ؟

  « باللغة الكردية »

  الشیخ محمد صالح المنجد

  ترجمة: فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام

  مراجعة: بشتيوان صابر عزيز

  2013 - 1435

  ئايا دروسته نوێژخوێن لهپاش خوێندنی سورهتی فاتحه لهنوێژی سوننهتدا ههریهك سورهت دووباره بخوێنێتهوه ؟

  پرسیار : ئایا له نوێژه سوننهتهكاندا لهپاش خوێندنی سورهتی الفاتحه مرۆڤ دهتوانێت ههریهك سورهت بخوێنێت، بۆ نمونه دهتوانێت سورهتی (الإخلاص) زیاتر لهجارێك بخوێنێت، وهك ئهوهی زیاتر له صهد جار له ڕكاتێكدا بیخوێنێت ؟

  وهڵام : سوپاس بۆ خوای گهوره ومیهرهبان، وه درود و صهڵات وسهلام لهسهر محمد المصطفی وئال وبهیت ویار ویاوهرانی ههتا ههتایه .

  هیچی تێدانییه ودروسته سورهتێك زیاتر له جارێك بخوێنرێت له ڕكاتێكدا، یان له دوو ڕكاتدا، به تایبهتی خوێندنی سورهتی (قل هو الله احد) لهبهر گهورهیی فهزڵ و مهكانهتی ئهو سورهته، لهبهر ئهوهی كه ماناكانی یهكخواپهرستی و صیفهته جوانهكانی پهروهردگاری تێدایه، ئیمامی بوخاری به فهرموودهی ژماره (5013) ئهم فهرموودهیهی ڕیوایهت كردووه : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : « أَنَّ رَجُلا سَمِعَ رَجُلا يَقْرَأُ : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) يُرَدِّدُهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ) » واتا : ئهبی سهعیدی خودری (خوای لێ ڕازی بێت) دهگێڕێتهوه و دهڵێت : پیاوێك گوێی له پیاوێك بوو كه سورهتی (قل هو الله احد) ی چهند جارێك خوێندهوه، جا كاتێك ڕۆژبوویهوه ئهو پیاوه هات بۆلای پێغهمبهری خوا (صلی الله علیه وسلم) و ئهوهی بۆ باسكرد، وهك ئهوهی خوێندنی ئهو سورهته بهكهم بزانێت، پێغهمبهری خوداش (صلی الله علیه وسلم) فهرمووی : سوێند بێت بهخوا ئهو سورهته هاوتای سێ یهكی قورئانه .

  له ڕیوایهتێكی تر ئیمامی بوخاری به ژماره (5014) دا هاتووه : « أَنَّ رَجُلا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ مِنْ السَّحَرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا » واتا : پیاوێك له سهردهمی پێغهمبهری خوا (صلی الله علیه وسلم) كه ههڵدهسایهوه بۆ شهو نوێژ ههمیشه سورهتی (قل هو الله احد) ی دهخوێند و لهوه زیاتر هیچی تری نهدهخوێند .

  بهڵام لهگهڵ ئهوهشدا دهبێت لهم مهسئهلهیهدا ڕهچاوی دوو خاڵ بكرێت :

  خاڵی یهكهم : نابێت خۆی ڕابهێنێت لهسهر ژمارهیهكی دیاری كراو بهشێوهیهك نه كهمی بكات و نهزیادی بكات، چونكه ئهگهر وابوو بهكارێكی داهێنراو و بدعه دادهنرێت، ئهو فهرموودهیهش كه باسكرا ئاماژهی به ژمارهیهكی دیاری كراو نهكردووه، وه هیچ كهسیش له زانایانی سهلهف كارێكی لهو شێوهیهی نهكردووه، ئهو كارهشی كه بهشهرع دیار نهكرابێت دروست نییه دیاری بكرێت، بهڵكو مهشروع وایه كه بهبێ دیاری كردنی ژماره و بهشێوهیهكی ڕهها بكرێت .

  زانايانی لیژنهی ههمیشهیی شانشینی عهرهبستانی سعودیه ووتویانه :

  سوننهت وایه كه مرۆڤ پارێزگاری و پابهند بێت بهو شتانهی كه شهرع ژمارهكانی دیاری كردووه، بهڵام ئهوهی مهشروعه له ذیكر و یادی خوا و كردنی به ژمارهیهك دیاری نهكراوه، ئهوهی دروست و ڕێگا پێدراوه ئهو ذیكر و یادی خودایه بهشێوهیهك بكرێت مرۆرڤ خۆی پابهند نهكات به ژمارهیهكی دیاری كراوهوه .

  دووهم : مرۆڤ خۆی وا ڕانههێنێت ههركاتێك ههستایهوه بۆ شهو نوێژكردن ههمیشه یهك سورهت بخوێنێت، بهشێوهیهك لهو سورهته نهزیادی بكات و نهبیشیگۆڕێت به سورهتێكی تر، بهڵكو ههموو شهوێك ههر ئهو سورهته بخوێنێت، ئهمهش كارێكی مهشروع نییه، وه سهلهفی صاڵحیش كارێكی لهو شێوهیهیان ئهنجام نهداوه، خۆ ئهگهر وویستی وایش بكات، با خۆی لهسهر ڕانههێنێت، بهڵكو خۆی لهسهر سوننهت و عهمهلی سهلهفی صالح ڕابهێنێت، ئهویش ئهوهیه لهپاش سورهتی فاتحه ههموو ڕكاتێك سورهتێكی جیاواز بخوێنێت، یان ههندێك له سورهتێك بخوێنێت .

  شێخ ابن جبرین (ڕهحمهتی خوای لێ بێت) ووتویهتی : هیچی تێدا نییه ئهگهر كهسێك لهپاش خوێندنی سورهتی الفاتحه ههمیشه یهك سورهت دووباره بكاتهوه، بهڵام خیلافی كارێكی باشتره، چونكه باشتر وایه سورهتێكی جیاواز لهو سورهته بخوێنێت كه لهڕكاتی یهكهمدا خوێندوویهتی، یان بهشێك لهسورهتێك لهڕكاتی یهكهمدا بخوێنێت، بهشهكهی تری له ڕكاتهكهی تردا، چونكه لهسهردهمی پێغهمبهری خواوه (صلی الله علیه سولم) ههتاوهكو ئێستا خهڵكی لهسهر ئهوه بوون ئهگهر ئیمام له ڕكاتی یهكهمدا سورهتێكی خوێند بێت له ڕكاتی دووهمدا سورهتێكی تری خوێندووه، يان ئهگهر بهشێكی له سورهتێكی خوێند بێت ئهوا له ڕكاتهكهی تردا بهشهكهی تری تهواو كردووه، بهڵام لهگهڵ ئهوهشدا هیچ قهیدی ناكات ئهگهر هاتوو لهههردوو ڕكاتهكهدا ههر یهك سورهتی دووباره كردهوه، ئهویش به بهڵگهی ئهو ئایهتهی كه خوای گهوره فهرموویهتی : ▬ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ♂ (المزمل :٢٠)، واتا : ئهوهی بۆتان دهلوێ و ئاسانه لاتان قورئان بخوێنن [ فتاوى إسلامية (1/ 304) ] .

  سهرچاوه : سایتی ئیسلام پرسیار و وهڵام .