Экинчи аял болуу кордукпу?

Реферат

Автор ъз макаласында: «Менин кйъъм каршылык кылганыма жана менин чырайымда, тек-жайымда, адеп-ахлагымда эч бир кемчилдик жоктугуна карабай экинчи аялга йлънп...»

Download
Комментарий жөнөтүңүз

Detailed Description

Голландиядагы «Исламдык вакф уюму» тарабынан ай сайын чыга турган «Аль - Усра» журналында Саудия Арабиясынын Жидда шаарында жашаган М. М. М. аттуу аялдын «/йлън\ нааразылык менен болгондо» аттуу макаласы жарык къргън.
    Автор ъз макаласында: «Менин кйъъм каршылык кылганыма жана менин чырайымда, тек-жайымда, адеп-ахлагымда эч бир кемчилдик жоктугуна карабай экинчи аялга йлънп алды. Ошондуктан мен жана менин пикирлештерим кйъъмдн бул жоругун айыптап: «Сага Аллах таала жардам бербесин дейбиз!» деп жазган. Бул макала мусулман коомчулугунун, айрыкча аялдардын арасында чоё талкууга себеп болду.
    Тъмъндъ ошол талкууга катышкан Эр Рияд шаарында жайгашкан имам Мухаммад бен Сауд атындагы Ислам Университетинин доценти Умму Анас деген аялдын «Экинчи аял болуу кордук эмес» аттуу макаласын жарыялайбыз.
    РЕДАКЦИЯДАН

Урматтуу сиёдим! Биз – мусулмандар, эгер жашообуздун бардык багытында Аллах тааланын мыйзамы менен ъкм кылбасак жана Аллах тааланын каалоосун жеке керт башыбыздын каалоосунан жогору койо албасак эки дйнъдъ теё бактылуу боло албайбыз.
    Мен сага дагы бир нерсени айтып койоюн:
    «Эгер коомубуздагы сен сыяктуу жаштар, газета, журнал, радио-телеканалдары аркылуу Европадан келген бузук дйнътааным менен ууланбаганыёарда силер Аллах тааланын каалоосуна (Куранга) эч качан каршы сйлъбъйт элеёер жана Аллах тааланын бардык ъкмдър жеткен даанышмандык жана ъз пенделерине рахмат-боорукерлик экенин тшнът элеёер».
    … Сен «чырайымда кемчилдик болбосо да кйъъм йлънп алды» деп жазыптырсыё.
Эгер сен эркектер биринчи аялынын чырайына къёл толбой калганда же башка кемчилдиктеринен иренжигенде гана экинчисине йлъншът деп ойлосоё, тереё жаёылышасыё.
    Улук пайгамбарыбыз саллаллоху алайхи ва салам Аиша энебиздин стнъ канча аял алды? Эмне, Аишанын чырайында же кулк мнъзндъ кемчилдик бар беле? Же болбосо пайгамбарыбыз Аиша энебизди сйбъй калды беле?
    Жок, андай эмес! Аллахтын элчиси Аишага болгон сй\сн жашырбай, къпчлк чогулган мажилистерде да ашкере айтып жргън. Сахаабалардын биръъс – Аллах андан ыраазы болсун – : «ыя Расулуллах, сиздин эё катуу сйгън адамыёыз ким ?» деп сураганда «Аиша» деп жооп берген. «А, эркектерден кимди эё къп жакшы къръсз» деп сурашканда «Аишанын атасын» деген.
    Сен дагы «экинчи аял съзсз кйъъгъ тийип чыккан же болбосо жесир аялдар болушу абзел» деп жазыптырсыё.

Улук пайгамбарыбыз ъз никесиндеги Савда бинти Замьанын стнъ Аишаны алганда, ал болгону тогуз жаштагы кыз экенин унуттуёбу? (Арабстан сыяктуу ысык ълкълърдъ кыз балдар тогуз жашында кадыресе эле бой тартып калышат. Ред) Савда энебиз ошондо сага окшоп тызылдап, Аллхтын каалоосуна (къп аял алууга) каршы сйлъгън жок эле го! Андан кийин сен «кндъштк жашоо- бул кордук!» дептирсиё. Абайла сиёдим! Сен мунуё менен Аллах тааланын ъкмдърнъ каршы сйлъп жатасыё. Кайсы бир коомдо болбосун, аялдардын саны эркектерден бир нече эсеге къптк кылат. Ар бир эркек бир аял алуу менен гана чектелсе, калган аялдар эмне кылат? Же алардын й-блъ ктп, сен сыяктуу бала-чакалуу болууга укугу жокпу? Эгер сен багуучусу, коргоочусу жок жана алсыз аялдар менен ъз й, ълъё тъшъг, башында эри, койнуёда адал баласы болууну эёсеп, къчъдъ ким кърнгъндн тртксн жеп жргън къпълък кыздардын кордугун жон териё менен сезгениёде, ъзёд кордолгон деп эсептебейт элеё. Сен кайсы кордукту айтып жатасыё? Аллах таала эркектердин къп аял алуусуна уруксат бергенде бардык аялдардын й-жай, кийим-кече, тамак-аш менен камсыз кылуусун, жана аялдарына адилет (теёдик) менен мамиле кылуусун шарт кылган. Эгер бир эркектин мал-дйнъс жетишт\ болсо, ак ниет менен търткъ чейин аял алып, бардыгына ъзнчъ й сатып берип, бардык муктаждыктарын толук жана адилет канааттандырып турса, мунун эмнеси кордук?

Азыркы кндъ, ислам душмандары мусулман аялдардын тарбиясын бузууга ътъ къп аракет жумшап, аларды жолдон азгырууга миё трд\ айла-амалдарды ойлоп чыгарууда. Эгер бир мусулман эркек тарбиясы коркунуч астында калган аялдарды ъз никесине алып, аларды жана алардан къргън перзенттерин таза исламдык тарбия менен тарбияласа мунун эмнеси жаман? Мен жогоруда айтып ъткъндъй, кйъъдън маёдайы ачылбаган жана наристенин наргис-жыпар жытын жыттоого зар болуп, кор болуп жргън эрсиз, й-блъъсз аялдар дагы стндъ й, башында эри, астында оокаты жана койнунда баласы болгон тынч турмушту каалашат. А сен болсо, мындай турмушту ъзёдъ гана болуусун каалап жатасыё! Мен сага улук пайгамбарыбыздын: «Силердин эч бириёер ъзёър чн жакшы къргън нерсени башка мусулман бир тууганыёарга да ыраа кърмъйнчъ момун (ыймандуу) боло албайсыёар» деген улук съзн эскерт\ менен съзмд аяктамакчымын.

Бардыгын башынан ъткъргън, тажрыйбалуу эжеё Умму Анас.

Араб тилинен которгон Азат МОМУН.

Илимий классификациялар: