Илимий классификациялар

معلومات المواد باللغة العربية

Макалалар

Элементтердин саны: 29

 • Кыргызча

  PDF

  Мен мусулманмын

 • Кыргызча

  PDF

  Мен мусулманмын

 • Кыргызча

  Асмаул хусна (Аллаh тааланын къркъм ысым сыпаттары) нын маанилерине тшндрмъ бер\гъ убада берген элек. Аллаh кадыр кылса бгндън баштап ушул сабагыбызды баштайбыз. Аллаh таала Куран Каримде айтат:...

 • Кыргызча

  PDF

  Бишкек шаарындагы белгил\ фитобиотерапевт, медицина илимдеринин кандидаты, «Ажыкан» атындагы элдик медицина борборунун жетекчиси Ажыкан уулу Турсунбек Есенаманов калемине таандык болгон бул макалада даараттын медициналык пайдалары жънндъ айтылат.

 • Кыргызча

  PDF

  Суроо-жооп иретинде жазылган бул макалада ар бир мусулман адам ишениши же четке кагышы зарыл болгон ишенимдер жънндъ баяндалат жана ар бир ишенимге Куран аяттары менен пайгамбарыбыздын хадистеринен далилдер келтирилет....

 • Кыргызча

  PDF

  Мусулман даавтчыларынын максаты ыйман болсо, анда эмнеге алар ааламга бет алган учурда курал кътършп, жоокер – дааватчы болуп чыгышат?» деген мыйзам ченемд\ суроо бар. Бул суроого жооп алуу чн Шамсуддин Абдыкалык уулунун ушул макаласын окуп чыгууну сунуш кылабыз.

 • Кыргызча

  PDF

  Бул макалада учурда къп мамлекеттерде талаш туудурган динди мамлекеттен бъл\ маселеси жана бул маселе эё биринчи ирет качан жана ким тарабынан кътърлгън жънндъ пикирлер айтылат....

 • Кыргызча

  PDF

  Шейх Яхья Ибрахим аль-Яхья калемине таандык болгон бул макала ал кишинин “Ажы бурадарга ачык кат” деп аталган китебинен знд. Автор бул макалада адепт\лктн бизге тааныш болбогон кырларын жана касиеттерин ачып берет.

 • Кыргызча

  PDF

  Илгерки – илгерки заманда бир айылда Азар ысымдуу ътъ атактуу айкелчи – уста бар эле. Азар таштардан, жыгачтардан бут жасап, ошол айылдагы «Буткана» деп аталган чоё йгъ алып кирип, ъз жана бардык айыл жашоочулары ошол бутка сыйынышат эле. Азардын акылы зирек бир баласы болуп, анын аты Ибрахим болгон...

 • Кыргызча

  PDF

  Адамдын табияты (фитраты) ага чакырып, жана шариат тастыктаган укуктар” китебинин кыскартылган жыйынтыгы

 • Кыргызча

  PDF

  Пайгамбардын намазынын баяндамасы

 • Кыргызча

  PDF

  ДААРАТ, ТАЯММУМ ЖАНА ГУСУЛДУН (ЧОН ДААРАТ) БАЯНДАМАСЫ

 • Кыргызча

  PDF

  Адамдын табияты (фитраты) ага чакырып, жана шариат тастыктаган укуктар китебинин кыскаса жыйынтыгы

 • Кыргызча

  PDF

  Орозо тууралуу түшүнүк: Кыргыз тилинде буклет. Даярдаган доктор Хейсам Сархан. Бул эмгекте парз жана нафиль орозого байланыштуу эң маанилүү маселелер айтылган, жана качан орозо макүрөө болот, а качан арам болот. Ошондой эле закат аль-фитр жана айт намазына тиешелүү эң маанилүү фикхий өкүмдөр эскерилген.

 • Кыргызча

  PDF

  Макалада Мухаррам айынын артыкчылыгы жана ал айда нафил орозо кармоонун өзгөчө сооптуулугу баяндалат. Ошондой эле, бул уулу айда бидъат амалдардан алыс болууга эскертет.

 • Кыргызча

  PDF

  Макалада Мухаррам айынын өзгөчөлүктөрү жана ал айда аткарылуусу мустахаб болгон амалдар жөнүндө баяндалат

 • Кыргызча

  PDF

  Адамдардын көбү курмандыктын эти алганды жакшы көрөт, бирок өздөрү курмандык кылышпайт. Мунун себеби алар курмандык чалуунун сооп-сыйлыгын толук билишпегендигинде. Макаланын максаты, адамдарга курмандыктын пайдаларын, өкүмүн жана курмандык чалуунун жол-жобосун үйрөтүү

 • Кыргызча

  PDF

  Бул макаланын максаты - Зул-Хиджа айынын өзгөчөлүгүн жана анын алгачкы он күнүндө аткарылуучу амалдарды окурмандарга жеткирүү.

 • Кыргызча

  PDF

  Бул китепчеде тамеки тартуунун зыяндуулугу жана ага карата ислам менен медицинанын көз карашы баяндалган.

 • Кыргызча

  PDF

  Урматтуу ата-энелер! Тъмъндъг окуяны Сухайб деген сахааба улук пайгамбарыбыздын ъз оозунан уккан жана башкаларга жеткирген. Бул икаяны балаёыздарга окуп берип, андагы окуяларды чогуу талкууласаёар ъзёъргъ да, балаёарга да къптън-къп диний жана дйнълк пайдаларды аласыёар деген мтбз бар.

бет : 2 - Ким : 1