• Кыргызча

  PDF

  Бул китепче шариаттын Куран жана Сүннөт далилдеринен алынган орозо тууралуу өкүмдөрдү камтыйт.

 • Кыргызча

  PDF

  Макалада Мухаррам айынын артыкчылыгы жана ал айда нафил орозо кармоонун өзгөчө сооптуулугу баяндалат. Ошондой эле, бул уулу айда бидъат амалдардан алыс болууга эскертет.

 • Кыргызча

  PDF

  Макалада Мухаррам айынын өзгөчөлүктөрү жана ал айда аткарылуусу мустахаб болгон амалдар жөнүндө баяндалат

 • Кыргызча

  PDF

  Адамдардын көбү курмандыктын эти алганды жакшы көрөт, бирок өздөрү курмандык кылышпайт. Мунун себеби алар курмандык чалуунун сооп-сыйлыгын толук билишпегендигинде. Макаланын максаты, адамдарга курмандыктын пайдаларын, өкүмүн жана курмандык чалуунун жол-жобосун үйрөтүү

 • Кыргызча

  PDF

  Бул макаланын максаты - Зул-Хиджа айынын өзгөчөлүгүн жана анын алгачкы он күнүндө аткарылуучу амалдарды окурмандарга жеткирүү.

 • Кыргызча

  PDF

  Бул китепчеде тамеки тартуунун зыяндуулугу жана ага карата ислам менен медицинанын көз карашы баяндалган.

 • Кыргызча

  Асмаул хусна (Аллаh тааланын къркъм ысым сыпаттары) нын маанилерине тшндрмъ бер\гъ убада берген элек. Аллаh кадыр кылса бгндън баштап ушул сабагыбызды баштайбыз. Аллаh таала Куран Каримде айтат:...

 • Кыргызча

  PDF

  Мусулман даавтчыларынын максаты ыйман болсо, анда эмнеге алар ааламга бет алган учурда курал кътършп, жоокер – дааватчы болуп чыгышат?» деген мыйзам ченемд\ суроо бар. Бул суроого жооп алуу чн Шамсуддин Абдыкалык уулунун ушул макаласын окуп чыгууну сунуш кылабыз.

 • Кыргызча

  PDF

  Бишкек шаарындагы белгил\ фитобиотерапевт, медицина илимдеринин кандидаты, «Ажыкан» атындагы элдик медицина борборунун жетекчиси Ажыкан уулу Турсунбек Есенаманов калемине таандык болгон бул макалада даараттын медициналык пайдалары жънндъ айтылат.

 • Кыргызча

  PDF

  Урматтуу ата-энелер! Тъмъндъг окуяны Сухайб деген сахааба улук пайгамбарыбыздын ъз оозунан уккан жана башкаларга жеткирген. Бул икаяны балаёыздарга окуп берип, андагы окуяларды чогуу талкууласаёар ъзёъргъ да, балаёарга да къптън-къп диний жана дйнълк пайдаларды аласыёар деген мтбз бар.

 • Кыргызча

  PDF

  Кутейба ибн Муслим

 • Кыргызча

  PDF

  Бул чакан риваятты окуган адам акыр заманга жакындашкан сайын кадыры тъмъндъп бара жаткан энелердин дубасы не даражада кереметтү экенин билип алат жана эгер энесинин кадырына жетпей жргън болсо, мамилесин ошол замат ъзгъртът деп мт кылабыз.

 • Кыргызча

  PDF

  Ар бир оорунун шыпаасы бар…

 • Кыргызча

  PDF

  Усмандын жоомарттыгы

 • Кыргызча

  PDF

  ыргыздарда Жаафар деген ат кезикпейт. “Жапар”, “Жапаркул” деген ысымдар болсо, Аллах тааланын “Аль Жаббар” (Каардуу) деген ысымынан улам коюлуп келет. Ал эми, пайгамбарыбыздын Жаафар деген сахаабасы жънндъг мына бул икаяны окуган мусулман ата-энелер “эгер уул кърсък атын албетте, Жаафар койобуз” деп ниет кылып жиберишсе ажеп эмес.

 • Кыргызча

  PDF

  Талантуу акын жана жазуучу Садык Гавай калеминен жаралган бул саптар Кыргыз Ислам Адабиятында чоё окуя болгонун эч ким четке какпаса керек. Аллах тааланын улуулугун, кудуретин жеткен чеберчилик менен даёктаган бул чыгарма Кыргыз адабиятында азырынча ркърдъй жалгыз.

 • Кыргызча

  PDF

  Бул макалада учурда къп мамлекеттерде талаш туудурган динди мамлекеттен бъл\ маселеси жана бул маселе эё биринчи ирет качан жана ким тарабынан кътърлгън жънндъ пикирлер айтылат....

 • Кыргызча

  PDF

  Шейх Яхья Ибрахим аль-Яхья калемине таандык болгон бул макала ал кишинин “Ажы бурадарга ачык кат” деп аталган китебинен знд. Автор бул макалада адепт\лктн бизге тааныш болбогон кырларын жана касиеттерин ачып берет.

 • Кыргызча

  PDF

  Автор ъз макаласында: «Менин кйъъм каршылык кылганыма жана менин чырайымда, тек-жайымда, адеп-ахлагымда эч бир кемчилдик жоктугуна карабай экинчи аялга йлънп...»

 • Кыргызча

  PDF

  Ислам дини йлънп, й-блъъ куруп жашоону такыбалуулук жана сннът (Пайгамбарыбыз буюрган жана тастыктаган иш) деп билсе, христиан дини боюнча такыбалуу болуу чн йлънбъш керек......

الصفحة : 2 - من : 1
رأيك يهمنا