Илимий классификациялар

معلومات المواد باللغة العربية

Merit of Honoring One’s Parents and Keeping Ties of Kinship

Элементтердин саны: 1

  • Кыргызча

    PDF

    Бул чакан риваятты окуган адам акыр заманга жакындашкан сайын кадыры тъмъндъп бара жаткан энелердин дубасы не даражада кереметтү экенин билип алат жана эгер энесинин кадырына жетпей жргън болсо, мамилесин ошол замат ъзгъртът деп мт кылабыз.