Эненин дубасы

Реферат

Бул чакан риваятты окуган адам акыр заманга жакындашкан сайын кадыры тъмъндъп бара жаткан энелердин дубасы не даражада кереметтү экенин билип алат жана эгер энесинин кадырына жетпей жргън болсо, мамилесин ошол замат ъзгъртът деп мт кылабыз.

Download
Комментарий жөнөтүңүз

Detailed Description

Муса алейхи салам кндърдн биринде Аллах таалага жалбарды:
- Эй, Аллахым! Бейиште мага ким дос болушун билдире кър!
Аллах таала анын дубасын кабыл алды жана:
- Ушул жерден биринчи ъткън адам сенин Бейиштеги досуё болот – деди.
Бир киши ътт. Муса алейхи салам “менин бейиштеги досум кандай адам болду экен" деп ойлоду жана кишинин караанын къздън качырбай артынан ээрчиди. Киши бир йгъ кирди дагы бир бълк этти абдан кууруп, къздър сокур, кара аялга жедирди. Ишин бткъргън соё кайра чыгып келди. Эшиктин алдында турган Муса аны токтотуп сурады:
- Эй бурадар, бул аял сага ким болот?
- Апам.
- Апаё сенин акыёа дуба кылабы?
- Ооба.
- Эмне деп дуба кылат?
- Ар дайым жедирип-ичирип, камкордук къргъзгънмдън кийин “эй, Аллахым! Уулумду Муса ибн Имран менен бейиште бирге кыл!" деп дуба кылат. Анда Муса айтты:
Сага кушкабар, эй, Аллахтын пендеси! Аллах таала апаёдын дубасын кабыл кылды! Мен Муса ибн Имран боломун.

Илимий классификациялар: