Усмандын жоомарттыгы

Реферат

Усмандын жоомарттыгы

Download
Комментарий жөнөтүңүз

Detailed Description

(Ким бир жакшылык кылса, ага андан он эсе къп (сооп) берилет) Куран. Аньам – 160.


    Абу Бакр разияллоху анхунун халифачылык доору. Медина шаары. Мамлекетте жут – ачарчылык башталган. Кайгыга баткан адамдар момундардын эмири Абу Бакрга келишип арызданышты:
    - Эй, Аллахтын элчисинин халифасы! Ъзёз кърп тургандай, асман жамгыр тъкпъй, жер эч нерсе ъндрбъй калды. Адамдар болсо ачарчылыктан кырыла баштады. Эмне амал кылмакчысыз?
    - Эмне кылмак элек, мтсз болбой тарагыла жана сабыр кылгыла. Мен да Аллахка жалбарып, силер уктаганга чейин ооруёарды жеёил кылышын сурайын – деп жооп берди Абу Бакр разияллоху анху. Кн кеч болуп калганда Усман ибн Аффандын – Аллах андан ыразы болсун – кербени Шамдан кайтыптыр деген кабар тарады. Кербен Мединага кирип келгенде аны тосуп алуу чн адамдар къчъгъ чыгышты. Усмандын кербенинде дан, зайтун жана пыштак жктългън миё тъъ бар эле. Усман тъълърд ъзнн коргонуна алып киргенден соё алдына Мединанын соодагерлери да жетип келишти.
    - Менде эмне жумушуёар бар – деди Усман разияллоху анху.
    - Эмне жумушубуз бар экенин ъзё жакшы билесиё. Алдагы келген товарыёдан бизге сат. Адамдар азыр аларга ътъ муктаж. Тез эле сатылып кетет.
    - Жаным менен. Бирок, силер мага канчадан пайда бергени жатасыёар?
    - Ар бир дирхамыёа эки дирхамдан пайдасын беребиз.
    - Жок, болбойт. Мага андан къбръък сунуш кылынган.
    - /ч дирхамдан беребиз.
    - Болбойт. Мага андан да къбръък сунушталган.
    - Търт дирхамдан болобу?
    - Болбойт. Андан да къбръъккъ кардар бар.
    - Беш дирхамдан берсек-чи?!
    - Болбойт. Андан да ашыгыраак берч бар.
    - Эй, Абу Амр! Мединада бизден башка соодагер жок! Анын стнъ кербениёдин артынан эле эё биринчи келбедикпи? Бизден мурда эч ким келген жок! Ким экен ал сага ошончо ашыгы менен бере турган?
    - Аллах таала! Ал менин ар бир дирхамыма он эседен берди! Аллахты кбъ кылып айтамын: мен ушул кербен алып келген нерсенин бардыгын Аллах жолунда кедей – кембагалдарга садака кылдым!

Илимий классификациялар: