Okunyonyolako akatono

Yannonnyola shk. Mumusomo guno ekigendererwa mukwenenya, n’ensonga ezikuyamba okwenenya n’okkunyererako.

Okuddamu kwo