Categories

معلومات المواد باللغة العربية

Books

Number of Items: 7

 • ພາສາລາວ

  PDF

  ວິທີການລະຫມາດຕາມແບບຢ່າງຂອງທ່ານນະບصلى الله عليه وسلم ພ້ອມການອາບນ ້າລະຫມາດ

 • ພາສາລາວ

  PDF

  ສາສະໜາອິສລາມແມ່ນຫຍັງ? ສາສະໜາອິສລາມມຄີວາມເຊ ື່ອແນວໃດ?

 • ພາສາລາວ

  DOCX

  ໃນນາມຜູ້ຂຽນຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ມີໂອກາດຂຽນໜັງສື “ຫຼັກພື້ນຖານສາສະໜາອິສລາມ” ເພື່ອເປັນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານສຳຮັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາສະໜາອິລາມ ຫຼືຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮັບນັບຖືສາສະໜາອິສລາມໃຫມ່ ຫຼືພີ່ນ້ອງມຸສລິມທົ່ວໄປ ສຸດທ້າຍນີ້ ຜູ້ຂຽນມີຄວາມຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ໜັງສືເລັ່ມນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ພີ່ນ້ອງທີ່ໄດ້ອ່ານ ເຂົ້າໃຈຫຼັກຄຳສັ່ງສອນຂໍ້ປະຕິບັດສັ່ງໃຊ້ແລະຂໍ້ສັ່ງຫ້າມຂອງສາສະໜາອິສລາມໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

 • ພາສາລາວ

  PDF

  ການສັນລະເສິນທັ້ງຫຼາຍເປັນສິດຂອງອັລລໍຫ໌ ເຮົາຂໍສັນລະເສິນຕໍ່ພຣະອົງ ເຮົາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ພຣະອົງ ເຮົາຂໍອະໄພຍະໂທດຕໍ່ພຣະອົງ ແລະເຮົາຂໍຄວາມຄູ້ມຄອງຕໍ່ພຣະອົງໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຕົນເອງ ແລະຈາກຄວາມຜິດພາດທີ່ເກິດຈາກການງານທີ່ເຮົາໄດ້ກະທຳ ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີ່ພຣະອົງສົງໃຫ້ທາງນຳແກ່ເຂົາກໍ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຫລົງທາງໄດ້ ແລະຜູ້ໃດທີ່ພຣະອົງໃຫ້ເຂົາຫລົງທາງກໍ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບທາງນຳ ເຮົາຂໍປະຕິຍານວ່າບໍ່ມີພຣະເຈົ້າອື່ນໃດນອກຈາກອັລລໍຫ໌ພຽງອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີພາຄີໃດໆຕໍ່ພຣະອົງ ແລະເຮົາຂໍປະຕິຍານວ່າແທ້ຈິງມຸຮຳຫມັດນັ້ນເປັນບ່າວແລະສາສະນະທູດຂອງພຣະອົງ ຂໍການສະດຸດີແຫ່ງອັລລໍຫ໌ແລະຄວາມສັນຕິສຸກປອດໄພຈົ່ງມີແດ່ທ່ານແລະບັນດາພີ່ນ້ອງ ຕະຫຼອດຮອດເສາະຫາບະຫ໌ຂອງທ່ານທຸກຄົນ ລວມເຖິງຜູ້ທີ່ຈະເລິນຮອຍຕາມພວກເຂົາດ້ວຍກັບຄວາມດີງາມ ຈົນຮອດມື້ແຫ່ງການຕັດສິນ

 • ພາສາລາວ

  PDF

  ໜັງສື 40 ຫະດິຊ ອີມ່າມ ອັນ-ນະວາວີທີ່ຂຽນໂດຍ ອາບູ ຊາກີຣີຍາ ຍະຫຍາ ບິນ ຊາຣອຟ ອັນ-ນະວາວີ ຜູ້ຮູ້ໃນສາສະໜາອິສລາມ ໃນການແປຄັ້ງນີ້ ມີວັດຖຸປະສົງທີ່ຢາກຈະໃຫ້ມີໜັງສືກຽ່ວກັບຄວາມຮູ້ສາສະໜາ ຫຼື ຫຼັກການປະຕິບັດຄຳສັ່ງໃຊ້ແລະຂໍ້ສັ່ງຫ້າມໃນສາສະໜາອິສລາມ ຕາມແບບຢ່າງຂອງທ່ານນາບີ ມຸຫັມມັດ ﷺ ເຊິ່ງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ມາປະຍຸກໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນໃຫ້ຖຶກຕາມຮູບແບບຂອງສາສະໜາອິສລາມ

 • ພາສາລາວ

  PDF

  ມັຊຮັບຕ່າງໆທາງນິຕິສາດ (ຟິກ) ໃນອິສລາມ

 • ພາສາລາວ

  MP3

  ການປະສົບພົບເຈີກັບສິ່ງໃດກໍ່ຕາມໃນຊີວິດຂອງມະນຸດ ລ້ວນແຕ່ຖືກກຳໜົດມາແລ້ວ