Categories

معلومات المواد باللغة العربية

All items

Number of Items: 20

 • ພາສາລາວ

  PDF

  ມາເຂົ້າໃຈອິດສະລາມຈາກອິດສະລາມ ຫຼາຍໆຄົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເປັນຊາວມຸດສະລິມ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນຊາວມຸດສະລິມ, ມັກຈະມີບັນຫາໃນການເຂົ້າໃຈເຫດຜົນຂອງອິດສະລາມບາງຫຼັກການ. ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນທີ່ຕໍານິຊາວມຸດສະລິມ ກ່ຽວກັບການສະແດງຄວາມເຊື່ອຖືໃນຫຼັກການອິດສະລາມບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ ການທໍາລາຍຮູບປັ້ນ, ຈົງຫນວດ, ການນຸ່ງຖືຂອງຊາວມຸດສະລິມະຫ໌(ຜູ້ຍິງ), ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປົກປິດໃບຫນ້າຂອງພວກນາງ ການປະກອບພິທີຫັຈ ຫຼື ອື່ນໆ

 • ພາສາລາວ

  PDF

  ວິທີການລະຫມາດຕາມແບບຢ່າງຂອງທ່ານນະບصلى الله عليه وسلم ພ້ອມການອາບນ ້າລະຫມາດ

 • ພາສາລາວ

  PDF

  ສາສະໜາອິສລາມແມ່ນຫຍັງ? ສາສະໜາອິສລາມມຄີວາມເຊ ື່ອແນວໃດ?

 • ພາສາລາວ

  MP3

  ຫລັກປະຕິບັດໃນອິສລາມນັ້ນມີ 5 ຂໍ້

 • ພາສາລາວ

  MP3

  ຈົ່ງຮັກສາການລະຫມາດ ນະມາຊ ແລະຈົ່ງລະຫມາດໃຫ້ກົງຕໍ່ເວລາ

 • ພາສາລາວ

  MP3

  ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພວກເຮົາຜູ້ສັດທາ ກັບບພວກປະຕິເສດ ຄືການ ລະຫມາດ

 • ພາສາລາວ

  MP3

  ການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຫຼັກເຕົາຮີດ ຫຼື ຫຼັກການໃຫ້ເອກະພາບຕໍ່ພຣະອົງອັລລໍຫ໌ອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ

 • ພາສາລາວ

  DOCX

  ໃນນາມຜູ້ຂຽນຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ມີໂອກາດຂຽນໜັງສື “ຫຼັກພື້ນຖານສາສະໜາອິສລາມ” ເພື່ອເປັນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານສຳຮັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາສະໜາອິລາມ ຫຼືຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮັບນັບຖືສາສະໜາອິສລາມໃຫມ່ ຫຼືພີ່ນ້ອງມຸສລິມທົ່ວໄປ ສຸດທ້າຍນີ້ ຜູ້ຂຽນມີຄວາມຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ໜັງສືເລັ່ມນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ພີ່ນ້ອງທີ່ໄດ້ອ່ານ ເຂົ້າໃຈຫຼັກຄຳສັ່ງສອນຂໍ້ປະຕິບັດສັ່ງໃຊ້ແລະຂໍ້ສັ່ງຫ້າມຂອງສາສະໜາອິສລາມໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

 • ພາສາລາວ

  PDF

  ການສັນລະເສິນທັ້ງຫຼາຍເປັນສິດຂອງອັລລໍຫ໌ ເຮົາຂໍສັນລະເສິນຕໍ່ພຣະອົງ ເຮົາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ພຣະອົງ ເຮົາຂໍອະໄພຍະໂທດຕໍ່ພຣະອົງ ແລະເຮົາຂໍຄວາມຄູ້ມຄອງຕໍ່ພຣະອົງໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຕົນເອງ ແລະຈາກຄວາມຜິດພາດທີ່ເກິດຈາກການງານທີ່ເຮົາໄດ້ກະທຳ ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີ່ພຣະອົງສົງໃຫ້ທາງນຳແກ່ເຂົາກໍ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຫລົງທາງໄດ້ ແລະຜູ້ໃດທີ່ພຣະອົງໃຫ້ເຂົາຫລົງທາງກໍ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບທາງນຳ ເຮົາຂໍປະຕິຍານວ່າບໍ່ມີພຣະເຈົ້າອື່ນໃດນອກຈາກອັລລໍຫ໌ພຽງອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີພາຄີໃດໆຕໍ່ພຣະອົງ ແລະເຮົາຂໍປະຕິຍານວ່າແທ້ຈິງມຸຮຳຫມັດນັ້ນເປັນບ່າວແລະສາສະນະທູດຂອງພຣະອົງ ຂໍການສະດຸດີແຫ່ງອັລລໍຫ໌ແລະຄວາມສັນຕິສຸກປອດໄພຈົ່ງມີແດ່ທ່ານແລະບັນດາພີ່ນ້ອງ ຕະຫຼອດຮອດເສາະຫາບະຫ໌ຂອງທ່ານທຸກຄົນ ລວມເຖິງຜູ້ທີ່ຈະເລິນຮອຍຕາມພວກເຂົາດ້ວຍກັບຄວາມດີງາມ ຈົນຮອດມື້ແຫ່ງການຕັດສິນ

 • ພາສາລາວ

  PDF

  ໜັງສື 40 ຫະດິຊ ອີມ່າມ ອັນ-ນະວາວີທີ່ຂຽນໂດຍ ອາບູ ຊາກີຣີຍາ ຍະຫຍາ ບິນ ຊາຣອຟ ອັນ-ນະວາວີ ຜູ້ຮູ້ໃນສາສະໜາອິສລາມ ໃນການແປຄັ້ງນີ້ ມີວັດຖຸປະສົງທີ່ຢາກຈະໃຫ້ມີໜັງສືກຽ່ວກັບຄວາມຮູ້ສາສະໜາ ຫຼື ຫຼັກການປະຕິບັດຄຳສັ່ງໃຊ້ແລະຂໍ້ສັ່ງຫ້າມໃນສາສະໜາອິສລາມ ຕາມແບບຢ່າງຂອງທ່ານນາບີ ມຸຫັມມັດ ﷺ ເຊິ່ງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ມາປະຍຸກໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນໃຫ້ຖຶກຕາມຮູບແບບຂອງສາສະໜາອິສລາມ

 • ພາສາລາວ

  PDF

  ມັຊຮັບຕ່າງໆທາງນິຕິສາດ (ຟິກ) ໃນອິສລາມ

 • ພາສາລາວ

  MP3

  ຈົ່ງຂອບໃຈ ລະເລິກນຽະມາດຕ່າງໆ ທີ່ພຣະອົງມອບໃຫ້

 • ພາສາລາວ

  MP3

  ສຶກສາອິສລາມ ແບບເລັ່ງດ່ວນ ດ້ວຍປຶ້ມສຽງພາສາລາວ

 • ພາສາລາວ

  MP3

  ການເຂົ້າຫາພຣະອົງອັລລໍຫ໌ ດ້ວຍການລະຫມາດ

 • ພາສາລາວ

  MP3

  ການມອບໝາຍຕໍ່ພຣະອົງອັລລໍຫ໌ ພຣະອົງຊົງຮັກຜູ້ທີ່ເຊື່ອໝັ່ນມອບໝາຍຕໍ່ອັລລໍຫ໌

 • ພາສາລາວ

  MP3

  ຄຸນນະລັກສະນະຂອງຜູ້ທີີມີສັດທາຍຳເກງ ຢ້ານກົວຕໍ່ອັລລໍຫ໌

 • ພາສາລາວ

  MP3

  ການປະສົບພົບເຈີກັບສິ່ງໃດກໍ່ຕາມໃນຊີວິດຂອງມະນຸດ ລ້ວນແຕ່ຖືກກຳໜົດມາແລ້ວ

 • ພາສາລາວ

  MP3

  ທົບທວນຕົວເອງກ່ອນທີ່ຈະຖືກສອບສວນ

 • ພາສາລາວ

  MP3

  ການອົດທົນໃນຫົນທາງຂອງອັລລໍຫ໌

 • ພາສາລາວ

  MP3

  ຈົົ່ງນັບໄຊຕອນ ມານຮ້າຍເປັນສັດຕູ ຈົ່ງອອກຫ່າງຈາກມັນ ຈົ່ງປົກປ້ອງຕົວທ່ານແລະຄົນທີ່ທ່ານຮັກໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກການຫລອກຫຼວງຂອງໄຊຕອບ