Su Katuganol sa kadsambayang

Su Katuganol sa kadsambayang

Ang lektor :

الناشر:

Maikling buod

Isa inia ang video pantag sa katuganol sa sambayang atagin a dayt patut a bedtiayakapan nu Muslim kagina niyaba e isa sa importante gyd a rukun nu Agama Islam

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna