Ang mga kategorya

معلومات المواد باللغة العربية

Mga aklat

Ang bilang ng mga item: 6

 • Maguindanao

  PDF

  Kahawpuan iban Kamumpaatan Sarsilah sin Nabiy -salawat iban salam kaniya- iban sin Shamāil niya: kitāb jiyulbahasa pa Bahasa Sinug, adapun siyūlat hi Dr. Haytham Sarhān. In luun niya ini, mga kabtangan maniyu'-tiyu' adapun hipu’ sin kamumpaatan, subay labi-ingatun sin mga sila amuin yaun duun in sababa'-baba' tagi-baya' humāti sin Nabiy niya  iban sin sarsilah agad na in pamandu' niya, iban na sin mga kalalagihan ingatun dayng ha mga sipat-kapapanjari kaniya iban sin sipat-tabiat niya, agad na in pangingat sin lahasiya’ niya iban sin kaasawahan niya. Hīnang niya ini ha salingkat-lingkat pangangarihan, ha ragbus sin mga jadwal iban parbahagian, amuin biyayta niya in mutallak maksud agad na in ma’na sin kabtangan, sarta pag-ubus sin mga tiyap-tiyap parbahagian biyutangan niya mga panangsubu iban ikhtibār, katān ini wayruun pagpahawpu kiyakulangan atawa kan pagpahaba makalisu.

 • Maguindanao

  PDF

  ‘Majmūatut-Tawhīd’ Kalikmuan sin Panawhīd: In Tūw Pangasubu ha Lawm Kubul, Upat Atulan, iban Mga Makaba’tal sin KaIslām: kitāb jiyulbahasa pa Bahasa Sinug, adapun siyūlat hi Dr. Haytham Sarhān, iban in mga luun niya: 1 – Tūw Pangasubu ha Lawm Kubul: In ini hambuuk sahalga-halga risalah amuin yaun duun jiyukup in mga atulan, amuin wājib kaingatan sin tiyap-tiyap tau sarta in mga ini pangasubuhun kaniya ha lawm kubul, agad na ha luun niya in mga parbahagian sin ibādat amuin diyaak sin Allāh kaniya, iban na sin pagpasawa sin mga darajat sin Agama. 2 – In Upat Atulan: Hambuuk sibi-sibi risalah amuin in kamaksūwran hipasawa in mga Atulan sin Panawhīd sarta pagpakīla kanila, agad na in mga shubuhat amuin awn parsugpatan pa mga Mushrik (mga nagshishirik pa Allāh), agad na in jajawaban sin mga shubuhat ini. 3 – Mga Makaba’tal sin KaIslām: Hambuuk sibi-sibi kitāb, amuin biyayta dii in mga sangī’-ngī’ masaalla amuin makaba’tal sin KaIslam sin hambuuk Muslim, adapun in siya ini sangī’-ngī’ sarta amuini in daran magkahinang sin Muslim, maksud niya hasupaya kabandaan in mga Muslim sarta muga’ sila pa baran nila sin mahinang in mga ini. Hīnang niya ini ha salingkat-lingkat pangangarihan, ha ragbus sin mga jadwal iban parbahagian, amuin biyayta niya in mutallak maksud agad na in ma’na sin kabtangan, sarta pag-ubus sin mga tiyap-tiyap parbahagian biyutangan niya mga panangsubu iban ikhtibār, katān ini wayruun pagpahawpu kiyakulangan atawa kan pagpahaba makalisu.

 • Maguindanao

  PDF

  mukhtasar lata-if alma'arif

 • Maguindanao

  PDF

  mukhtasar jami'e al-uluum wa alhikam

 • Maguindanao

  PDF

  Kitab sa basa Maguindanaon, makempet, makangguna, pimbityala nin su kalabihan, mga hukuman nandu mga palangayan sya kanu sapulo gay kanu Dhul-hijjah, ayyam at-tashreeq nandu su ulanaulan a Muharram

 • Maguindanao

  PDF

  Mukhtasar ahādith as-siyām