Su kaya endu mamala na sabad kanu palitiala

Su kaya endu mamala na sabad kanu palitiala

Ang lektor :

The Publisher:

Maikling buod

isa enia a mapia a bitiala pantag sa kaya atawa mamala atagin a sabad kanu eeman ataw palitiala nu taw

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: