Su kaya endu mamala na sabad kanu palitiala

Su kaya endu mamala na sabad kanu palitiala

Ang lektor :

الناشر:

Maikling buod

isa enia a mapia a bitiala pantag sa kaya atawa mamala atagin a sabad kanu eeman ataw palitiala nu taw

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna