Mga kalimbanan a kanggalbek nu taw a bebpuasa

Maikling buod

Su nia a video na patag sa mga galbekan a dili kapakay a benggalbeken nu taw a bebpuasa atagin a kanggalbek nu madakel a mga Muslim kanu timpo nu puasa

Mga kumento o puna