Kabedtalqin kanu taw a bebpaya atawa kawafat

Kabedtalqin kanu taw a bebpaya atawa kawafat

Ang lektor :

الناشر:

Maikling buod

su niya a video na makapantag kanu usto a ukit kanu kabedtalqin kanu taw a bebpaya atawa kawafat kanu LA ILAHA ILLALLAH, endu su kapianan nin

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna