Kabedtalqin kanu taw a bebpaya atawa kawafat

Kabedtalqin kanu taw a bebpaya atawa kawafat

Ang lektor :

The Publisher:

Maikling buod

su niya a video na makapantag kanu usto a ukit kanu kabedtalqin kanu taw a bebpaya atawa kawafat kanu LA ILAHA ILLALLAH, endu su kapianan nin

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: