Al Kurãan Tafsɩɩr

Conferencier : Hassan Sore

Révision: Huseeni wedraogo

Courte description

yaa a seek hasan soore tafsɩɩre, ramadãan kiuugã pʋgẽ yʋʋm tus a yi la pig la a naase, pʋɩtẽng tẽnga pʋgẽ, sɩnga ne wẽnaam koεεg sẽn yeele Sʋʋratʋl kahf pʋgẽ’’ tẽeg y tõnd Wẽnd sẽn wa n yeel malεk rambã, tɩ b tiwl n kõ a ãdma............. halɩ n tog n tãag Wẽnd koεεg sẽn yeel tɩ ((La tõnd kõ a lame A Yisaka la a Yakuba, tɩ yaa paasga, la b fãa tõnd Wẽnd maan b lame tɩ b yaa nĩn-tɩrse; sʋʋratul Anbiyaa pʋgẽ

Download
Ecrire un commentaire au responsable de la page