Categories

معلومات المواد باللغة العربية

Les articles

Nombre d'elements: 4

 • Moore

  PDF

  Mam yaa lɩslaam

 • Moore

  PDF

  Traduction : Huseeni wedraogo

  Morã goma bũm ning yĩng b sẽn naan ninsaalã, la a wilg daliil-damb sẽn be Alkʋrãana pʋgẽ, n wilgd rẽnda; la yam pʋgẽ;

 • Moore

  PDF

  L'ecrivain : Huseeni wedraogo

  Seb-gʋndã goma ninssal vɩɩma yõod yelle tẽn-goãngã zug, la a gom ninsaal naangã yõodo, la a gom wẽnd sẽn kõ ninsaal yama yelle, la yaa bõe yĩnga? Wala a sẽn gom wẽnd sẽn tʋms tẽn-tʋʋmbã yõodo, n tɩ baas ne tẽn-tʋʋm laning b sẽn boon t’a Mohãmadã yelle, la a sẽn wa ne tũudm-sor laningã sẽn yaa "Moemdã"yelle, a leb n wilgame tɩ Moemdã yaa waor sore, rɩl sẽn wate b na n kõo vẽenem n paase.

 • Moore

  PDF

  Traduction : D mabiiga Omar Bũnkũngu Révision : Huseeni wedraogo

  koes kãesa yaa koes sẽn gomd ne nĩnsaala n zilgd-a vɩɩma yεl hakɩɩka; ba tɩ a soab sẽn waa n yaa dĩin ning soaba