Yaa bõe yĩng la b naan ninsaalbã?

Traduction: Huseeni wedraogo

Courte description

Morã goma bũm ning yĩng b sẽn naan ninsaalã, la a wilg daliil-damb sẽn be Alkʋrãana pʋgẽ, n wilgd rẽnda; la yam pʋgẽ;

Les sources:

Categories:

Ton Avis