معلومات المواد باللغة العربية

Nombre d'elements: 4

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Mohãmad Kindo Révision : Huseeni wedraogo

  A goma ninsaal naangã raabo, la b leb n keng nẽbã belg ne sεgl n gũ laahr daarã, la b keng nebã ne wẽnnaam neema wã pẽgre, la wilg t’A neema wã pẽgre me yaa sẽn naa n t-A a yembre

 • Moore

  PDF

  Traduction : Huseeni wedraogo

  Morã goma bũm ning yĩng b sẽn naan ninsaalã, la a wilg daliil-damb sẽn be Alkʋrãana pʋgẽ, n wilgd rẽnda; la yam pʋgẽ;

 • Moore

  MP3

  Révision : Huseeni wedraogo

  Morã goma me n wilg lihlaam sẽn yaa soaba, la a gom wẽn-yebmgãla sũr-loεεga mangr yelle tawr tɩ d na pa yik ne tũudm ba a yen ye, la leb n wilg lihlaang sẽn dat n yεεlga, la leb n gom nabiyaam-dãmbã sẽn tall nĩdg-pãng laning dĩina tilgr wεεngẽ la b sẽn yã nang laninga, n tɩ baas ne zoe n tog dĩina tũudũm zĩigẽ yelle.

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Mohãmad Kindo Révision : Huseeni wedraogo

  Seekã goma a waazʋ wã pʋgẽ, zogd nins wẽn-tũud buudã fãa sẽn sõmb n talle, la wẽnd gũusgu tʋʋma pʋgẽ, la wẽn-zoεεga, la Wẽnd kosgo, la Wẽn-yεεsgo: