Categories

معلومات المواد باللغة العربية

Le besoin de l’Humanite à Islam

Nombre d'elements: 3

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Mohãmad Kindo Révision : Huseeni wedraogo

  B goma: wẽnnaam sẽn tũus lihlaamba ne a neema sẽn yaa lihlaangã, a leb n goma nabiyaama tũusg yelle la dĩina taasg boblg yelle, a leb n goma welg dĩina ne tõnd nĩnĩngã tor-tore, a leb n goma nabiyaama tʋʋmde dũnĩ wã pʋgẽ, a leb n goma sẽn wa ne daliil vẽens lanins sẽn yaa al kʋrãan la hadiisi, walaa sẽn gom lihlaangã pidb yelle n tog n baas ne lihlaamba yems-taaba yelle.

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Sulemaan Kindo Révision : Huseeni wedraogo

  A goma wẽ-zoεεga yelle, la dĩina gãdb yelle, la bũmb lanĩng sẽn yikd lihlaangã yelle.

 • Moore

  PDF

  Traduction : D mabiiga Omar Bũnkũngu Révision : Huseeni wedraogo

  koes kãesa yaa koes sẽn gomd ne nĩnsaala n zilgd-a vɩɩma yεl hakɩɩka; ba tɩ a soab sẽn waa n yaa dĩin ning soaba