Categories

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Mohãmad Kindo Révision : Abdul Waahɩd Bagyã

  A gomame n wilg: Bãngr lanins sẽn tog n yɩɩd Lihlaangã pʋgẽ, sẽn yaa Ak- kurãan bãngre, la sũnna Bãngre, la daliil lanins sẽn wild sũnna gãdb sẽn yaa tɩlay, la yalla tõnd tara tʋlsm ne nusã tõom bãngr bɩɩ? la pagba bãngrã baob yõodo. La Bãngdba sẽn kõ vẽenem laning bãngrã baob zugu

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Sulemaan Kindo Révision : Huseeni wedraogo

  B goma yɩk pag n kõ fur yelle, la zogd nins sẽn be q pʋgẽ, la pag yɩ a ,eng kaset fur pʋgẽ yelle, la ned sẽn sõmb n yã pag ning a sẽn dat furã too sãri pʋgẽ,la gũusg nins d sẽn sõmb n maane

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Mohãmad Kindo Révision : Huseeni wedraogo

  A goma Wubrã yelle Lihlaagã pũgẽ; la zubrã zuloeese sẽn dog zak-soab zugu, la b leb n gom n wilg tɩ zak-soab sõnb n nidga pãng ne a meng wubri, la kamb wubrii, la a pagb wubrii, la a wak-ramb wubrii. B leb n wilga wub-neerã yõodo, la wub-wẽeg a sãñga sẽn ta toto, n tog n baas ne sogsg lεgsgo.

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Sulemaan Kindo Révision : Huseeni wedraogo

  Morã goma yεl lanins sẽn watã: 1- Pag sak a sɩd noore, la yõod laning sẽn be a pʋgẽ Dũni la laahre. 2- Beel kẽnd zãagre, 3- wẽnnaam dĩina sõngre, la tals la miskɩɩb sõngre, 4- Dũni yĩgsgu. 5- Sũnna la Alkurãana pogb, la togs-n-ta yaar zãagre.

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Mohãmad Kindo Révision : Abdul Waahɩd Bagyã

  A goma yεla lanins sẽn watã: Pagbã ziiri ni-m- buydã pʋgẽ; la Sɩd hakε gũusgu, la a suys pagbã tɩ b bao bãngre, la a suys-b tɩ b lud b mens sõma, la a leb n suys-b ne wẽnd sagl gãdbo, la yõor yam leog zãagre.

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Abubakar Kompaore (Wazυ) Révision : Huseeni wedraogo

  A goma tuudg laning sẽn wattã: 1-Sũur loεεgã tuudg lanins tõnd sẽn maand zulugsã pʋgẽ, 2- zɩɩlm yεl lanins tõnd sẽn maand zulugsa wã pʋgẽ. 3- na-kẽd sõng laning tõnd sẽn sõmb n dɩk tõnd zulugsa wã pʋgẽ

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Un groupe d’Oulemas Conferencier : Tõntõ Ɩbraahɩɩm Révision : Huseeni wedraogo

  B gomame n kõ vẽenem sẽn kẽed ne yεl lanins sẽn wattã: 1- Bõe la bi-bɩɩga? 2- Bi-bɩɩg sẽn yaa lihlaam sẽn na n dɩk Na-kẽndr laning sũnoog yεla pʋgẽ. 3- Yεl sãnda sẽn pa tɩlay fur pʋgẽ tɩ d sõmb n gũus-ba. 4- Kom-bi bɩɩsã ne yerma lihlaangã pʋgẽ. 5- Kom-bi bɩɩsã ne sɩgarã yũubu. 6- Kom-bi bɩɩsã ne nebã hakε rãmb gũusgu. 7- Kom-bi bɩɩsã ne sũ-pa-noom wilgri vɩɩgã pʋgẽ.

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Abubakar Kompaore (Wazυ) Révision : Abdul Waahɩd Bagyã

  A goma lihlaam sẽn na n dɩk nakẽndr laning ne a zak-rãmba la a pagba, la a keng nebã vɩɩm song ne a paga, la lud n menga wẽnd yĩngã yelle, n tʋg n baas ne neba kewbo sẽn kẽed ne tɩttã maango.

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Hassan Sore Révision : Huseeni wedraogo

  A goma zogd-lanins sẽn wat ne yamleogo pag ne a sɩd sʋka.

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Mohãmad Kindo Révision : Huseeni wedraogo

  B goma pag ziri lihlaanga pʋgẽ, la a gom pag hakε ramba la yεl lanĩns sẽn yaa tιlay n dog a zugu, a lebẽ goma pag luda-meg lihlaagã pʋga yelle, la pag lihlaanga zãmsg yelle, la pag tẽeg tιrga dĩina pʋgẽ wã yelle, n tʋg n baas ne sogsg lεgsgo.

Ton Avis