Categories

معلومات المواد باللغة العربية

Practical Acts of Worship

Nombre d'elements: 1

  • Moore

    MP3

    Révision : Huseeni wedraogo

    Morã goma me n wilg lihlaam sẽn yaa soaba, la a gom wẽn-yebmgãla sũr-loεεga mangr yelle tawr tɩ d na pa yik ne tũudm ba a yen ye, la leb n wilg lihlaang sẽn dat n yεεlga, la leb n gom nabiyaam-dãmbã sẽn tall nĩdg-pãng laning dĩina tilgr wεεngẽ la b sẽn yã nang laninga, n tɩ baas ne zoe n tog dĩina tũudũm zĩigẽ yelle.