معلومات المواد باللغة العربية

Nombre d'elements: 1

  • Moore

    MP3

    Conferencier : Mohãmad Kindo Révision : Huseeni wedraogo

    Seekã goma a waazʋ wã pʋgẽ, sẽn kẽed ne kũuma yelle; la yõod nins sẽn be kũuma tẽegr pʋgẽ; la kaba kaagre zogdo, la koes sẽn yaa lagm-taare, la kũum yãagr zogdo ; la kũum mumb zogdo