معلومات المواد باللغة العربية

Nombre d'elements: 1

  • Moore

    MP3

    Conferencier : Abubakar Kompaore (Wazυ) Révision : Abdul Waahɩd Bagyã

    A goma rãynem kasεttã pυgẽ n pirs nebã tɩ b bao tɩlay bãngre, la a kõ vẽenem n kẽed ne wẽn-yembgã la sũnna, la a keo nebã yi yel sɩngdse la mag-yiibu. Sã yaa yawlem kasεtã pυgẽ a goma : gõem la nekr zogdo la fagir pυυsg yelle la yεl wυsgo.