Lihlaam waagiba sẽn kẽed ne a dĩina la a dũnĩ yelle

Courte description

Morã goma me n wilg lihlaam sẽn yaa soaba, la a gom wẽn-yebmgãla sũr-loεεga mangr yelle tawr tɩ d na pa yik ne tũudm ba a yen ye, la leb n wilg lihlaang sẽn dat n yεεlga, la leb n gom nabiyaam-dãmbã sẽn tall nĩdg-pãng laning dĩina tilgr wεεngẽ la b sẽn yã nang laninga, n tɩ baas ne zoe n tog dĩina tũudũm zĩigẽ yelle.

Download
Ecrire un commentaire au responsable de la page

Categories: