Bãngr sõsg sεg-taaba Bãng yell zug

Courte description

A gomame n wilg:
Bãngr lanins sẽn tog n yɩɩd Lihlaangã pʋgẽ, sẽn yaa Ak- kurãan bãngre, la sũnna Bãngre, la daliil lanins sẽn wild sũnna gãdb sẽn yaa tɩlay, la yalla tõnd tara tʋlsm ne nusã tõom bãngr bɩɩ? la pagba bãngrã baob yõodo. La Bãngdba sẽn kõ vẽenem laning bãngrã baob zugu

Download
Ecrire un commentaire au responsable de la page