Zulukri ne a yεla

Courte description

A goma tuudg laning sẽn wattã:
1-Sũur loεεgã tuudg lanins tõnd sẽn maand zulugsã pʋgẽ,
2- zɩɩlm yεl lanins tõnd sẽn maand zulugsa wã pʋgẽ.
3- na-kẽd sõng laning tõnd sẽn sõmb n dɩk tõnd zulugsa wã pʋgẽ

Download
Ecrire un commentaire au responsable de la page

Categories: