Yaa bõe la tũudm-sor laning b sẽn boond tɩ Moemdã?(1)

L'ecrivain : Huseeni wedraogo

Courte description

Seb-gʋndã goma ninssal vɩɩma yõod yelle tẽn-goãngã zug, la a gom ninsaal naangã yõodo, la a gom wẽnd sẽn kõ ninsaal yama yelle, la yaa bõe yĩnga? Wala a sẽn gom wẽnd sẽn tʋms tẽn-tʋʋmbã yõodo, n tɩ baas ne tẽn-tʋʋm laning b sẽn boon t’a Mohãmadã yelle, la a sẽn wa ne tũudm-sor laningã sẽn yaa "Moemdã"yelle, a leb n wilgame tɩ Moemdã yaa waor sore, rɩl sẽn wate b na n kõo vẽenem n paase.

Download
Ton Avis