Dĩina sẽn keng tõnd tɩ d sãeng pʋʋsgã, la d zãag a sʋɩtãan daba wã

Courte description

Morã goma n wilg salmã ningr yɩɩdlem, la a keo nebã tɩ b zãag b mens ne a sʋɩtãan daba wã, la b leb n zãag belg-m-mengã, la ned fãa keng a meng n gɩd a sʋɩtãa kõoma zĩisẽ a yõorẽ wã.

Download
Ecrire un commentaire au responsable de la page

Categories: